ยูคาลิปตัส และเกษตรทฤษฏีใหม่

ยูคาลิปตัส และเกษตรทฤษฏีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือแนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทย ที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นแนวทางให้จัดสรรและบริหารทรัพยากรธรรมชาติในการทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้เกษตรกรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และพัฒนาการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีความสุขในสิ่งที่มีอยู่ และพ้นจากปัญหาความยากจนในที่สุด
ยูคาลิปตัส

สาระสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ในขั้นแรกนี้ถือเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปในขั้นต่อๆไป โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่ที่เรามีอยู่ แบ่งออกเป็นส่วนๆ 4 ส่วน
1. ส่วนแรก 30% ใช้สำหรับการขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
2. ส่วนที่สอง 30% ใช้สำหรับปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน
3. ส่วนที่สาม 30% ใช้สำหรับปลูกพืช ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น และสมุนไพรต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ส่วนที่สี่ 10% ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและการเพาะปลูกอื่นๆ
ยูคาลิปตัส

ขั้นที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง
เมื่อมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวโดยหลักการเกษตรพอเพียงและทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ โดยแบ่งออกเป็นหลายๆด้านครอบคลุมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้เป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้
1. ด้านการผลิต ทำการเกษตรและเพาะปลูก ไม้ยืนต้นเช่น ยูคาลิปตัส
2. ด้านการตลาด พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ร่วมกันในชุมชน
3. ด้านคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. ด้านสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนสำหรับชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น กู้ยืมสำหรับทำการเกษตรสำหรับผู้มีทุนน้อย การรักษาในสถานีอนามัย
5. ด้านการศึกษา จัดตั้งกองทุนสำหรับการศึกษาของเด็กในชุมชน โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
6. ด้านสังคมและศาสนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางยึดรวมจิตใจ สร้างความสามัคคีและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

การรวมกลุ่มช่วยให้มีการแบ่งปันประสบการณ์เกิดขึ้น เมื่อพบปัญหาจะสามารถร่วมมือช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง หากมีผู้นำที่แข็งแกร่งสร้างทิศทางที่แน่นอนให้กับกลุ่มได้จะทำให้ชุมชนมีความเหนียวแน่น กลมเกลียว สร้างประโยชน์ในหลายๆด้าน รวมถึงการช่วยให้ชุมชนมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ดีอีกด้วย
ต้นกระดาษ

ขั้นที่ 3 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
เป็นการต่อยอดไปสู่ธุรกิจหลังจากที่เกษตรกรและชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้ว การพัฒนาเพื่อให้ก้าวหน้าในขั้นถัดไป คือการร่วมมือกันพัฒนากับภาคเอกชน หรือรับการสนับสนุนจากธนาคารและบริษัทต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุน จับมือกันสร้างประโยชน์ร่วมกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาซื้อราคาขายผลผลิตทางการเกษตร ขายได้ราคาสูงและไม่ถูกกดราคา เป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแค่การทำเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ชี้แนวทางไปถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆทำบนพื้นฐานที่ตนเองมีอยู่ โดยปลูกทั้งไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้น เช่น ต้นกระดาษ จากนั้นจึงยกขึ้นไปทีละระดับทีละขั้น เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง
ต้นกระดาษ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรพอเพียง แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ โดยสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นลงมือทำ หากมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมักจะล้มเหลว ให้มองอีกมุมหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า คือ การยังคงใช้เกษตรวิถีดั้งเดิมที่ส่งผลเสียต่อดินและทรัพยากรซึ่งถือเป็นหัวใจของการเกษตรอย่างร้ายแรง สุดท้ายแล้วสิ่งไหนน่ากลัวกว่ากัน ดังนั้นแล้วเกษตรทฤษฎีใหม่จึงต้องถูกผสมผสานด้วยการเกษตรที่ยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์

ที่มา www.papertree.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *